לִוְיָתָן

Leviathan [sea-monster]

liweyatan
Noun
6