λῃστής, οῦ, ὁ

highwayman

leistes, ou, ho
Noun
15