κυριακός, ή, όν

the Lord’s

kyriakos, e, on
Adjective
2