κοινωνός, οῦ, ὁ

companion, partner

koinonos, ou, ho
Adjective
10