κενοδοξία, ας, ἡ

empty pride, vanity
illusion

kenodoxia, as, he
Noun
1