καθηγητής, οῦ, ὁ

teacher

kathegetes, ou, ho
Noun
2