καθαρός, ά, όν

pure
clean

katharos, a, on
Adjective
27