καλός, ή, όν

beautiful
good

kalos, e, on
Adjective
100