καιρός, οῦ, ὁ

time, period

kairos, ou, ho
Noun
85