ὁρατός, ή, όν

visible

horatos, e, on
Adjective
1