ὅρασις, εως, ἡ

eye
sight

horasis, eos, he
Noun
4