ὁμολογουμένως

uncontestable

homologoumenos
Adverb
1