ἱππικός, ή, όν

the cavalry

hippikos, e, on
Adjective
1