ἱκανός, ή, όν

sufficient

hikanos, e, on
Adjective
39