ἁγνότης, ητος, ἡ

purity, sincerity

hagnotes, etos, he
Noun
2