ἁγνός, ή, όν

pure, holy

hagnos, e, on
Adjective
8