ἁγνισμός, οῦ, ὁ

purification

hagnismos, ou, ho
Noun
1