ἁγιασμός, οῦ, ὁ

holiness, consecration

hagiasmos, ou, ho
Noun
10