εὐλογητός, ή, όν

blessed, praised

eulogetos, e, on
Adjective
8