ἐπερώτημα, τος, τό

question, appeal

eperotema, tos, to
Noun
1