ἐνταφιασμός, οῦ, ὁ

burial preparation
burial

entaphiasmos, ou, ho
Noun
2