διπλοῦς, η̑, οῦν

double, two-fold

diplous, e, oun
Adjective
4