διδασκαλία, ας, ἡ

teaching
instruction

didaskalia, as, he
Noun
21