διαθήκη, ης, ἡ

covenant
testament

diatheke, es, he
Noun
33