διαλογισμός, οῦ, ὁ

thought
reasoning

dialogismos, ou, ho
Noun
14