διάκρισις, εως, ἡ

distinguishing

diakrisis, eos, he
Noun
3