χιλιάς, άδος, ἡ

a thousand

chilias, ados, he
Number
23