βασανισμός, οῦ, ὁ

a torment

basanismos, ou, ho
Noun
6