βάπτισμα, τος, τό

dipping
baptism

baptisma, tos, to
Noun
19