ἀπολύτρωσις, εως, ἡ

release, redemption

apolytrosis, eos, he
Noun
10