ἀλέκτωρ, ορος, ὁ

cock, rooster

alektor, oros, ho
Noun
12