ἀγαλλίασις, εως, ἡ

exultation

agalliasis, eos he
Noun
5