Ἀδραμυττηνός, ή, όν

of Adramyttium

adramyttenos, e, on
Adjective
1