ἀδικοκρίτης, ου, ὁ

nespravedlivý soudce

adikokrites, ou, ho
Noun
1