ἀδιαφθορία, ας, ἡ

čistota, ryzost

adiaphthoria, as, he
Noun
1