Conditional Sentences

  Protasis Apodosis
I. εἰ + indicative any tense, any mood
II. εἰ + past indicative (ἄν) + past indicative 
III. ἐάν + subjunctive any tense, any mood
IV. εἰ + optative ἄν + optative