Back

Acts of the Apostles

Vocabulary
1965
Greek
cs en
100
Custom training

Items

Word Meaning
ζωή, ῆς, ἡ život
ἁμαρτία, ας, ἡ hřích, provinění
ἐλεημοσύνη, ης, ἡ skutek milosrdenství, almužna
περιπατέω chodit, procházet se; žít
Ἰακώβ, ὁ Jákob, Jakub
δέχομαι přijmout; dostat, vzít
στρατηγός, οῦ, ὁ prétor, magistrát, úředník; velitel
ἀλλήλων sebe vespolek, navzájem
Ἡρῴδης, ου, ὁ Herodes
ἐξάγω vyvádět
ἑπτά sedm
πλήρης, ες plný, naplněný; úplný
βῆμα, τος, τό krok; tribunál
φυλάσσω střežit; zachovávat
ἱμάτιον, ου, τό oděv
χώρα, ας, ἡ země, krajina
κηρύσσω ohlašovat, zvěstovat
μόνος, η, ον jediný; sám