Back

Řečtina: Frekvenční slovní zásoba (8-6 výskytů)

Vocabulary
388
Greek
cs en
16
Custom training

The exercise contains words that occur between 8 to 6 times in the New Testament. Mastering this vocabulary will increase your ability for a more fluent reading of the New Testament in the Greek language.

Items

Word Meaning
σβέννυμι zhasnout, uhasit; utlumit, potlačit
χειμών, ῶνος, ὁ zima
σπήλαιον, ου, τό jeskyně; doupě; pohřební komora
ἄκρον, ου, τό vrchol, špička
κόκκινος, η, ον nachově červený, nachový, šarlatový
παρατηρέω pozorovat, hlídat
λανθάνω být skrytý, uniknout pozornosti
δίς dvakrát
λειτουργία, ας, ἡ služba, bohoslužba
συναντάω jít naproti / vstříc; potkat, setkat se; přihodit se, stát se
ἐπαινέω chválit, velebit
ἐξηγέομαι vyprávět, podat zprávu; vyložit, vysvětlit
ὑπόδειγμα, τος, τό příklad, vzor
Ἰκόνιον, ου, τό Ikonium (město ve Frýgii)
Ἀκύλας, ὁ Aquila
καταλλάσσω smířit, usmířit