Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
ἔρχομαι come; go
λέγω say
προσεύχομαι pray
ἐγώ I
καθεύδω to sleep
εἰς to; in (with A)
εἰμί I am; be, exist
γρηγορέω be watchful
ὥρα, ας, ἡ hour
οὐ, οὐκ, οὐχ no
τὶς, τί who, which, what
ὧδε here
ἕως until
Πέτρος, ου, ὁ Peter
ἵνα in order that; that
δυνατός, ή, όν strong, powerfull; able, possible
ἀπό from, away from (with G)
σύ you, your
ἀλλά but, however
εὑρίσκω find
πάλιν back; again
ἰδού behold, look
παραδίδωμι deliver, hand over
χωρίον, ου, τό place, piece of land
ὅς, ἥ, ὅ who, which
ὄνομα, τος, τό name
Γεθσημανί Gethsemane
μαθητής, ου̑, ὁ disciple
καθίζω appoint; seat, set
παραλαμβάνω receive, take
Ἰάκωβος, ου, ὁ James
Ἰωάννης, ου, ὁ John
μετά with (with G); after (with A)
ἄρχω begin; rule
ἀδημονέω be in anxiety/distressed
περίλυπος, ον very sad
ψυχή, η̑ς, ἡ life, person, soul
θάνατος, ου, ὁ death
μένω remain, stay
προέρχομαι go forward, advance
μικρός, ά, όν small
πίπτω to fall
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
γῆ, γη̑ς, ἡ earth
εἰ if
παρέρχομαι go by, pass by
ἀββα abba
πατήρ, πατρός, ὁ father
πᾶς, πα̑σα, πα̑ν all
παραφέρω bring up; take/carray away
ποτήριον, ου, τό cup
οὗτος, αὕτη, του̑το this
θέλω will; wish to have
Σίμων, ωνος, ὁ Simon
ἰσχύω have strength, be able; be healthy
μή not
πειρασμός, ου̑, ὁ test, trial; temptation