Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
ἔρχομαι come; go
λέγω say
προσεύχομαι pray
ἐγώ I
καθεύδω to sleep
εἰς to; in (with A)
εἰμί I am; be, exist
γρηγορέω be watchful
ὥρα, ας, ἡ hour
οὐ, οὐκ, οὐχ no
τὶς, τί who, which, what
ὧδε here
ἕως until
Πέτρος, ου, ὁ Peter
ἵνα in order that; that
δυνατός, ή, όν strong, powerfull; able, possible
ἀπό from, away from (with G)
σύ you, your
ἀλλά but, however
εὑρίσκω find
πάλιν back; again
ἰδού behold, look
παραδίδωμι deliver, hand over
χωρίον, ου, τό place, piece of land
ὅς, ἥ, ὅ who, which
ὄνομα, τος, τό name
Γεθσημανί Gethsemane