Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
ἔρχομαι come; go
λέγω say
προσεύχομαι pray
ἐγώ I
καθεύδω to sleep
εἰς to; in (with A)
εἰμί I am; be, exist
γρηγορέω be watchful
ὥρα, ας, ἡ hour
οὐ, οὐκ, οὐχ no
τὶς, τί who, which, what
ὧδε here