Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
χίλιοι, αι, α a thousand
ἔτος, ους, τό year
εἰς to; in (with A)
οὐ, οὐκ, οὐχ no
ἐν in (with D)
νεκρός, ά, όν dead
πῦρ, ός, τό fire
εἶδον I saw (aor. for ὁράω)
ἐκ, ἐξ from (with G)
ὅς, ἥ, ὅ who, which
εἰμί I am; be, exist
βάλλω throw; put
οὗτος, αὕτη, του̑το this
θάνατος, ου, ὁ death
λίμνη, ης, ἡ lake; pool
οὐρανός, ου̑, ὁ heaven
ἔχω have; hold
μέγας, μεγάλη, μέγα large, great
πλανάω deceive, lead astray
τελέω to end, finish
μετά with (with G); after (with A)
θρόνος, ου, ὁ chair, throne
δίδωμι give
γῆ, γη̑ς, ἡ earth
βιβλίον, ου, τό scroll, book
καταβαίνω come/go/climb down
ἄβυσσος, ου, ἡ depth, abyss
χείρ, χειρός, ἡ hand
διάβολος, ον adversary/devil
σατανᾶς, α̑, ὁ satan
ἔθνος, ους, τό nation; gentiles
ἄχρι(ς) as far as; utmost; as long as (with G)
λύω loose, untie
μικρός, ά, όν small
διά through (with G); for, therefore (with A)
θεός, ου̑, ὁ God; god
θηρίον, ου, τό animal
ζάω to live
βασιλεύω be king
Χριστός, ου̑, ὁ Anointed, Christ
ἀνάστασις, εως, ἡ resurrection
πρῶτος, η, ον first
ἅγιος, α, ον holy
δεύτερος, α, ον second
θάλασσα, ης, ἡ lake; sea
αἰών, ω̑νος, ὁ age, eternity
εὑρίσκω find
ἀνοίγω open
ζωή, η̑ς, ἡ life
κρίνω to judge
γράφω write
κατά against, with (with G); according to, by, at (with A)
ἔργον, ου, τό a work
ᾅδης, ου, ὁ Hades
ἄγγελος, ου, ὁ messenger, angel
κλείς, κλειδός, ἡ key