Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
χίλιοι, αι, α a thousand
ἔτος, ους, τό year
εἰς to; in (with A)
οὐ, οὐκ, οὐχ no
ἐν in (with D)
νεκρός, ά, όν dead
πῦρ, ός, τό fire
εἶδον I saw (aor. for ὁράω)
ἐκ, ἐξ from (with G)
ὅς, ἥ, ὅ who, which
εἰμί I am; be, exist
βάλλω throw; put
οὗτος, αὕτη, του̑το this
θάνατος, ου, ὁ death
λίμνη, ης, ἡ lake; pool
οὐρανός, ου̑, ὁ heaven
ἔχω have; hold
μέγας, μεγάλη, μέγα large, great
πλανάω deceive, lead astray
τελέω to end, finish
μετά with (with G); after (with A)
θρόνος, ου, ὁ chair, throne
δίδωμι give
γῆ, γη̑ς, ἡ earth
βιβλίον, ου, τό scroll, book
καταβαίνω come/go/climb down