Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
χίλιοι, αι, α a thousand
ἔτος, ους, τό year
εἰς to; in (with A)
οὐ, οὐκ, οὐχ no
ἐν in (with D)
νεκρός, ά, όν dead
πῦρ, ός, τό fire
εἶδον I saw (aor. for ὁράω)
ἐκ, ἐξ from (with G)
ὅς, ἥ, ὅ who, which
εἰμί I am; be, exist