Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
δέ however, but, and
ἐν in (with D)
εἰμί I am; be, exist
λέγω say
ὑμεῖς, ὑμω̑ν you
εἰς to; in (with A)
ἐγώ I
οὐ, οὐκ, οὐχ no
οὗτος, αὕτη, του̑το this
ὅς, ἥ, ὅ who, which
θεός, ου̑, ὁ God; god
ὅτι that
πᾶς, πα̑σα, πα̑ν all
σύ you, your
μή not
γάρ for
Ἰησοῦς, ου̑, ὁ Jesus, Joshua
ἐκ, ἐξ from (with G)
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
ἡμεῖς, ἡμῶν we
κύριος, ου, ὁ Lord
ἔχω have; hold
πρός towards; near, at, by (with A)
οἶδα know
γίνομαι become; be born
διά through (with G); for, therefore (with A)
ἵνα in order that; that
ἀπό from, away from (with G)
ἀλλά but, however
ἔρχομαι come; go
ποιέω make; do
τὶς, τί who, which, what
ἄνθρωπος, ου, ὁ man
Χριστός, ου̑, ὁ Anointed, Christ
τις, τι someone, something
ὡς as, like
εἰ if
οὖν so, therefore
κατά against, with (with G); according to, by, at (with A)
μετά with (with G); after (with A)
ἦν he was
ἀκούω hear
πολύς, πολλή, πολύ many
δίδωμι give
πατήρ, πατρός, ὁ father
ἡμέρα, ας, ἡ day
πνεῦμα, τος, τό spirit; breath
υἱός, ου̑, ὁ son
εἱς, μία, ἑν one; first
ἀδελφός, ου̑, ὁ brother
or
ἐάν if, when, ever
περί about, concerning; for, because (with G); around; about (with A)
λόγος, ου, ὁ word
ἑαυτοῦ, η̑ς, ου̑ self; his, her
λαλέω sound; talk
οὐρανός, ου̑, ὁ heaven