Word Meaning
ὁ, ἡ, τό the
καί and
αὐτός, ή, ό he; self
δέ however, but, and
ἐν in (with D)
εἰμί I am; be, exist
λέγω say
ὑμεῖς, ὑμω̑ν you
εἰς to; in (with A)
ἐγώ I
οὐ, οὐκ, οὐχ no
οὗτος, αὕτη, του̑το this
ὅς, ἥ, ὅ who, which
θεός, ου̑, ὁ God; god
ὅτι that