Back

Epistle to Titus

Vocabulary
296
Greek
cs en de
8
Custom training

Items

Word Meaning
δίδωμι dávat
ὑπέρ pro, za; místo; kvůli; o (s G); nad (s A)
ἀνομία, ας, ἡ nezákonnost; nepravost, hřích
καθαρίζω čistit, očišťovat
λαός, οῦ, ὁ lid; národ (izraelský); lid Boží
περιούσιος, ον vyvolený, vybraný
ζηλωτής, οῦ, ὁ horlivec, horlitel; zélóta
περιφρονέω přehlížet, podceňovat, pohrdat
ὑπομιμνῄσκω připomenout si, vzpomenout si
ἀρχή, ῆς, ἡ počátek; vláda
ἐξουσία, ας, ἡ právo; oprávnění; moc
πειθαρχέω poslouchat, být poslušen
ἕτοιμος, η, ον připravený, ochotný, pohotový
ἄμαχος, ον pokojný, mírumilovný
ἐπιεικής, ές mírný, dobrotivý, ohleduplný, laskavý, zdrženlivý (v uplatňování zákona)
πραΰτης, ητος, ἡ tichost, mírnost, jemnost, laskavost