ζυγός, οῦ, ὁ

yoke
balance scale

zygos, ou, ho
Noun
6