ταπείνωσις, εως, ἡ

humility, humiliation

tapeinosis, eos, he
Noun
4