ταπεινός, ή, όν

lowly, humble

tapeinos, e, on
Adjective
8